Algemene voorwaarden Huidpraktijk Skinclusive

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder ‘huidtherapeut’ alle medewerkers van Huidpraktijk Skinclusive, gevestigd aan de Rijksstraatweg 523-2, 2025DE Haarlem, verstaan. De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH. Verder staat de huidtherapeut geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling en/of advies.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidtherapeut.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijke Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing (WGBO).

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en cliënt bevat de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

3.1 De cliënt geeft voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de huidtherapeut.

3.2 De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn/haar toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3 De toestemming van de cliënt bevat ook de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.

3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert, dan wel intrekt, zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4. Informatie en vastlegging

4.1 De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

4.2 Gewenste huidreacties zullen van te voren worden gemeld aan de cliënt.

5. Tarieven en betaling

5.1 Tijdens de intake wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt o.a. het te behandelen gebied en de tijdsduur bepaald.

5.2 De huidtherapeut heeft het recht om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt voorafgaand aan de behandeling besproken met de cliënt.

5.3 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen worden verhoogd.

5.4 De cliënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd contant of per pinbetaling te voldoen.

5.5 De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

5.6 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

5.7  Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

5.8 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeute instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

5.9 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

6. Afspraken en annulering

6.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk 24 uur van tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.

6.2 Zegt de cliënt niet tijdig af, dan is Huidpraktijk Skinclusive genoodzaakt 75% van de kosten van de geplande behandeling in rekening te brengen.

6.3 Afspraken kunnen door de cliënt en/of contactpersoon persoonlijk, telefonisch of per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door Huidpraktijk Skinclusive geregistreerd op het moment dat door de cliënt wordt gebeld, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de huidtherapeut wordt ontvangen.

6.4 Indien de cliënt minimaal 15 minuten later is dan de afgesproken tijd, mag de huidtherapeut de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.

6.5 Huidpraktijk Skinclusive moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt vermelden.

6.6 Beiden partijen hoeven zich niet te houden aan de verplichting van artikel 6.2 tot en met 6.5. indien zij gehinderd worden door overmacht.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Huidpraktijk Skinclusive, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheid wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

7.2 Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Huidpraktijk Skinclusive beperkt tot het bedrag van de factuur.

7.3 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat de schade zicht heeft voorgedaan.

7.4 Huidpraktijk Skinclusive is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw verstrekken van informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

7.5 Huidpraktijk Skinclusive kan niet voorspellen hoeveel behandelingen exact nodig zijn en kan hier ook niet aansprakelijk voor worden gesteld en geeft geen garantie over het uiteindelijke resultaat.

7.6 Indien een behandeling niet aanslaat of wanneer een huidprobleem na verloop van tijd terugkeert, dan is Huidpraktijk Skinclusive hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor. Restitutie van de kosten voor de behandeling(en) zal niet plaatsvinden.

8. Klachten

8.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling en/of advies, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Huidpraktijk Skinclusive. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

8.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, dan kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de cliënt.

8.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org)

9. Gedrag

9.1 De cliënt dient zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

9.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag, seksueel getinte opmerkingen en/of handelingen blijft vertonen, heeft de huidtherapeut van Huidpraktijk Skinclusive het recht de behandeling te staken en de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. De cliënt is dan alsnog het gehele bedrag van de behandeling schuldig.

10. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht

Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Garantie

Huidpraktijk Skinclusive geeft geen garanties.

13. Wijzigingen

13.1. De huidtherapeut heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

13.2. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.